Calendar activitati:


Pagina S.C. APA PROD S.A. Deva

Plan de acțiune privind protecția surselor de apă

STRATEGIA DE ACCESARE A FONDULUI DE COEZIUNE ÎN DOMENIUL INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ LA NIVELUL JUDEŢULUI HUNEDOARA

A. CADRUL GENERAL

Fondul de Coeziune a fost creat în urma semnării Tratatului de la Maastricht în anul 1992 pentru a furniza contribuţia financiară necesară proiectelor din domeniul mediului şi a reţelelor trans-europene din infrastructura de transport.

Fondul este rezervat Statelor Membre care au introdus "programul de convergenţă" şi al căror PIB pe locuitor este sub 90% din media Comunităţii. Rata maximă de finanţare prin Fondul de Coeziune este de 85% din cheltuiala publică pe proiect.
Fondul de Coeziune intervine pe ansamblul teritoriului naţional pentru a co-finanţa mari proiecte în domeniul protecţiei mediului şi în cel al reţelelor de transport trans-europene.
În domeniul protecţiei mediului sectoarele prioritare sunt:

B. BAZA LEGALA-DOCUMENTE DE PROGRAMARE

           - Regulamentele Comisiei Europene şi legislaţia naţională privind Fondurile Structurale şi Fondul de Coeziune;
           - Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 (PND);
          - Cadrul Naţional Strategic de Referinţă (CNSR);
           - Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu);
           - Programul Complement de Mediu (PC);
          - Ghiduri de pregătire, evaluare şi implementare a proiectelor;
           - Tratatul de aderare;
           - Strategii sectoriale de mediu.

Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este documentul de planificare strategică şi programare financiară care are ca scop să orienteze şi să stimuleze dezvoltarea economică şi socială a ţării, pentru atingerea obiectivului UE, respectiv realizarea coeziunii economice şi sociale. PND reprezintă un instrument de prioritizare a investiţiilor publice pentru dezvoltare, orientat in principal asupra priorităţilor şi obiectivelor compatibile cu domeniile de intervenţie a Fondurilor Structurale şi de Coeziune.

Cadrul Strategic Naţional de Referinţă reprezintă strategia globală de utilizare a FS/FC. Practic, CSNR este documentul strategic prin care se stabilesc priorităţile de intervenţie ale Fondurilor Structurale şi de Coeziune în perioada 2007-2013. Prin intermediu CSNR se stabileşte legătura între priorităţile naţionale de dezvoltare, stabilite în Planul Naţional de Dezvoltare, pe de o parte, şi priorităţile la nivel european – Liniile Directoare Strategice privind Coeziunea 2007-2013 şi Liniile Directoare Integrate ale UE pentru Creştere Economică şi Locuri de Muncă 2005-2008, pe de altă parte.

Programul Complement reprezintă documentul elaborat de Autoritatea de Management în vederea detalierii implementării POS/POR. Acesta conţine elemente detaliate la nivel de măsura, elaborate de AM şi revizuite, ori de cate ori este necesar.

Programul Operaţional Sectorial de Mediu

           - Document strategic - cadrul de accesare a fondurilor europene pentru investiţii în domeniul protecţiei mediului;
           - Elaborat în cadrul obiectivului Convergenţă al UE, pentru perioada de programare 2007-2013;
           - Cel mai important program de finanţare a infrastructurii municipale de mediu;
           - Se bazează pe obiectivele şi priorităţile politicilor de mediu ale UE, reflectând atât obligaţiile internaţionale ale României cât şi interesele specifice naţionale;
           - Capitolele POS Mediu specifice infrastructurii de apă/apă uzată:
          - Obiectiv global: îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu, vizând, în principal, respectarea aquis-ului comunitar de mediu;
           - Obiective specifice - Obiectiv specific 1: Îmbunătăţirea accesului la infrastructura de apă;
           - Axe prioritare - Axa prioritară 1: Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată (sursa de finanţare Fondul de Coeziune);

      Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană este comun cu cel de aderare a Bulgariei şi reprezintă rezultatul integral al procesului de negociere a celor 31 de capitole. Acest tratatul a fost elaborat pe baza aceloraşi principii şi după aceeaşi metodă de lucru utilizate la redactarea Tratatului de aderare a celor zece noi state membre.

     Ca urmare a negocierilor pentru Capitolul 22 - Mediu, au rezultat pentru România o serie de angajamente ce implică investiţii considerabile în sectorul de apă şi apă uzată, în decursul unor perioade de tranziţie relativ scurte.

În conformitate cu prevederile Tratatului de Aderare, ţara noastră a obţinut perioade de tranziţie pentru conformarea cu aquis-ul comunitar pentru colectarea, descărcarea şi epurarea apelor uzate - până în 2015 pentru 263 aglomerări mai mari de 10000 locuitori echivalenţi şi până in 2018 pentru 2346 de aglomerări între 2000 şi 10000 de locuitori echivalenţi.

      Perioade de tranziţie au fost obţinute, de asemenea, şi pentru calitatea apei potabile până în 2015, pentru conformarea cu Directiva 98∕83, directiva pentru calitatea apei destinate consumului uman.

      În plus, după analiza aspectelor de mediu şi a coordonatelor geografice (bazinul Dunării şi cel al Mării Negre) în cadrul negocierilor de aderare, România a declarat întregul său teritoriu drept zonă sensibilă, acest lucru presupunând obligativitatea ca toate aglomerările umane cu mai mult de 10000 locuitori echivalenţi să fie prevăzute cu staţii de epurare cu grad avansat de epurare, respectiv treapta terţiară pentru eliminarea compuşilor de azot şi fosfor (procedeele de nitrificare∕denitrificare) şi a altor substanţe chimice rămase în apă după treapta biologică care este destinată să elimine în special compuşii cu carbon ce caracterizează majoritatea substanţelor organice.

C. CADRUL INSTITUTIONAL DE IMPLEMENTARE POS MEDIU

     Cadrul Instituţional pentru implementarea Programului Operaţional Sectorial Mediu este constituit din: Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar (AMCSC), Autoritatea de Certificare/Plată (AC/P), Autoritatea de Management (AM), Organismul Intermediar (OI), Autoritatea de Audit ( AA), Comitetul de Monitorizare (CM).

      Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar este organismul public din cadrul Ministerului Finanţelor Publice (MFC) care are responsabilitatea coordonării implementării asistenţei comunitare prin Fonduri Structurale de Coeziune (FSC).

      Autoritatea de Management este organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare din instrumente structurale. Autoritatea de Management (AM) pentru POS Mediu este reprezentata de Direcţia Generală pentru Managementul Instrumentelor Structurale din cadrul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice (MMSC), care va avea rol de coordonare globală şi management al implementării POS Mediu. MMSC va acţiona ca planificator global al politicii de mediu, manager financiar şi lider de proces.

      Implementarea operaţiunilor prevăzute în POS se realizează de către Organismele Intermediare pentru POS Mediu, şi anume Agenţiile Regionale pentru Protecţia Mediului. OI POS Mediu vor avea un rol important în implementarea POS la nivel regional, acţionând ca interfaţă între AM şi beneficiari. Delegarea activităţilor de la AM la OI se va face în baza unui acord scris.

      Autoritatea de Certificare pentru toate Programele Operaţionale, inclusiv pentru POS Mediu, este stabilită în cadrul MFP şi o Unitate de Plata în cadrul MMSC. Autoritatea de Certificare certifică declaraţiile de cheltuieli şi solicitările de plata ale beneficiarilor înainte ca acestea să fie transmise CE.

      Autoritatea de plată (AP), din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, este organismul care elaborează ăi înaintează cererile de plată şi primeşte de la CE sumele aferente Fondurilor Structurale (FS) în vederea transmiterii lor către beneficiarii finali.

D. CRITERII DE SELECŢIE A PROIECTELOR

     Selecţia proiectelor se realizează în cadrul a trei etape de evaluare:
          - Evaluarea cerinţelor formale (în vederea asigurării conformităţii din punct de vedere administrativ) – OI;
          - Evaluarea eligibilităţii (criterii de eligibilitate) – OI;
          - Evaluarea proiectului – Comitetul Tehnic constituit în cadrul MMSC.

      Aplicaţiile verificate din punctul de vedere al conformităţii formale şi al criteriilor de eligibilitate a proiectelor vor face obiectul unei evaluări tehnico-economice si de mediu aprofundate, în vederea selectării acestora.

      Criteriile orientative de selecţie a -proiectelor:
          - Relevanţa proiectului;
          - Calitatea proiectului (din punct de vedere tehnic şi economic);
          - Capacitatea aplicantului de implementare a proiectului;
          - Contribuţia la realizarea obiectivelor UE.

      Autoritatea de Audit, care funcţionează pe lângă Curtea de Conturi, pe de o parte, precum şi unitatea de audit intern din cadrul MMSC, pe de altă parte, sunt responsabile pentru verificarea corectitudinii managementului şi controlului implementării POS.

    Comitetul de Monitorizare este organismul care asigură coordonarea instrumentelor structurale, precum şi urmărirea eficacităţii şi calităţii implementării asistenţei comunitare, modulului de utilizare şi impactului obţinut.

E. ASIGURAREA PRE-CONDIŢIILOR PENTRU ACCESAREA FONDULUI DE COEZIUNE

          - Tratarea regionalizată a absorbţiei Fondului de Coeziune - proiect regional;
          - Asigurarea parteneriatului cu o instituţie financiară (BERD, BEI, etc.) şi/sau antreprenor pentru asigurarea co-finanţării;
          - Formarea Operatorului Unic Regional;
          - Asigurarea necesarului de surse de finanţare pentru lucrările complementare;
          - Dimensionarea necesarului de surse şi etapizarea absorbţiei fondurilor nerambursabile, corelând termenele limită de conformare (2015-2018) cu gradul de suportabilitate şi posibilitatea accesului la sursele rambursabile (co-finanţarea);
          - Elaborarea documentaţiei necesare accesării Fondului de Coeziune
                    - Master plan
                    - Studiul de fezabilitate
                    - Analiza economico-financiară
                    - Analiza instituţională
                    - Evaluarea impactului asupra mediului
                    - Formularul de aplicaţie
                    - Planul de achiziţii şi documentele de licitaţie.

F. CONTINUAREA PROGRAMULUI ISPA PRIN ACCESAREA FONDULUI DE COEZIUNE ÎN DOMENIUL INFRASTRUCTURII DE APĂ/APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL HUNEDOARA

      Etape parcurse pentru crearea cadrului necesar de accesare şi absorbţie a Fondului de Coeziune:

 1. Elaborarea Programului regional şi a necesarului investiţional în domeniul apei/apei uzate pentru judeţul Hunedoara, în conformitate cu strategia sectorială de mediu;
 2. Etapizarea acţiunilor cuprinse în cadrul Programului regional (criteriile de stabilire a etapelor fiind: termenele limită de conformare (2015-2018) , gradul de suportabilitate şi posibilitatea accesului la resursele rambursabile pentru asigurarea co-finanţării );
 3. Iniţierea acţiunilor de asigurare a cadrului instituţional în scopul pregătirii şi implementării proiectului.

Planul de acţiuni desfăşurat până la semnarea Contractului de finanţare aferent primei etape de implementare

 1. Finalizarea acţiunilor pentru stabilirea cadrului instituţional pentru etapa de implementare a proiectului (crearea Operatorului Unic Regional şi semnarea Contractelor de Concesiune pentru localităţile incluse în prima etapă de finanţare).
 2. Elaborarea documentaţiei necesare accesării Fondului de Coeziune.
 3. Întocmire Master Plan la nivelul judeţului Hunedoara (fără Valea Jiului).
 4. Întocmire Studiu de Fezabilitate pentru localităţile cuprinse în prima etapă de finanţare.
 5. Elaborare Studiu de impact de mediu.
 6. Elaborarea Aplicaţiei pentru Fondul de Coeziune.
 7. Înaintarea Aplicaţiei pentru Fondul de Coeziune şi a documentaţiei suport ministerelor şi organismelor de resort, în vederea analizării şi avizării.
 8. Crearea cadrului organizatoric adecvat pentru gestionarea şi implementarea proiectului (Unitatea de Implementare a Proiectului).
 9. Acceptarea de către Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice – Direcția Generala AM POS Mediu a Proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara” și transmiterea oficială a acestuia Comisiei Europene în data de 30.07.2012 în vederea evaluării și aprobării.
 10. Proiectul “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul Hunedoara” a fost aprobat de Comisia Europeana prin Decizia adoptata in data de 28.11.2012.
 11. In data de 08.02.2013 a fost emis Ordinul Ministrului Nr. 217 privind aprobarea finanțării Proiectului ,,Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în județul Hunedoara’’ in cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu”- Axa Prioritara 1”Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”.
 12. In data de 19.02.2013 a fost semnat intre Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice in calitate de Autoritate de Management si S.C. APA PROD S.A. DEVA în calitate de Beneficiar si avizat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara AQUAPREST Hunedoara si Organismul Intermediar POS Mediu Regiunea 5 Vest-Timișoara , CONTRACTUL DE FINANȚARE Nr. 146005 având ca obiect, reglementarea termenilor și condițiilor de acordare a finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului intitulat: ,,Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în județul Hunedoara’’, cu codul CCI 2011RO161PR004.

G. CONTINUAREA PROGRAMULUI POS MEDIU 2007-2013 PRIN ACCESAREA FONDULUI DE COEZIUNE ÎN DOMENIUL INFRASTRUCTURII DE APĂ/APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL HUNEDOARA DIN POIM 2014-2020

A fost semnat Contractul de Finanțare nr. 5/08.11.2016 Fazarea proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara” în valoare de 75.257.313 lei inclusiv TVA pentru a asigura sursa de finanțare necesară îndeplinirii obligațiilor contractuale față de Antreprenori și pentru atingerea obiectivelor Proiectului.

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro